KẾ HOẠCH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên địa bàn

xã Hoài Hải năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác Cải cách hành chính trên địa bàn

xã Hoài Hải năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HOÀI HẢI

1. Mục đích: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính nhằm đề cao ý thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong hành động của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã;

 

 - Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện;

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của công chức và người lao động trong cơ quan.

2. Yêu cầu: Các ngành, các hội, đoàn thể, đài truyền thanh xã, thôn thông tin đại chúng cần triển khai thực hiện công tác tuyên truyền thường xuyên, có hiệu quả, kịp thời, đúng tiến độ đề ra với các hình thức phù hợp với đặc điểm của cơ quan; kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính với cung cấp thông tin về đánh giá kết quả thi đua trong công tác cải cách hành chính của cơ quan;

- Thực hiện công tác tuyên truyền gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính đã được UBND xã phê duyệt;

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân trong xã.

3. Đối tượng: Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã.

4. Nội dung

a. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan trong thực hiện cải cách hành chính:

- Tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hàng năm của UBND xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính;

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ của công chức, nhất là chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan theo tinh thần Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 23/CT-UBND ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội;

- Thông tin về việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ hiện đại vào công tác quản lý cán bộ, công chức; kết quả của công tác xây dựng và phát triển chính quyền điện tử;

- Tiếp tục thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành chính một cửa qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, qua dịch vụ bưu chính; hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức độ 3, 4;

          - Học hỏi, xây dựng mô hình thực hiện có hiệu quả trong cải cách hành chính, những sáng kiến, kinh nghiệm có hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính tại các ngành, các cấp trong và ngoài xã;

          - Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong cải cách hành chính; phê phán những biểu hiện tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức.

         

 b. Đối với các doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân:

- Tuyên truyền những kết quả đạt được qua quá trình thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã;

- Tuyên truyền về tình hình triển khai cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” của UBND xã, quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc của người dân;

- Tuyên truyền, phổ biến các vấn đề cần biết liên quan đến các bước thực hiện thủ tục hành chính một số lĩnh vực như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, nhà ở, chính sách bảo trợ xã hội…;

- Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua internet (Email, Trang Thông tin điện tử), điện thoại, …; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền: Các bộ phận chuyên môn, Mặt trận, các hội, đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của xã;

Đài truyền thanh xã tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính bằng các hình thức như: mở chuyên mục Cải cách hành chính, thường xuyên và dành thời lượng phù hợp tuyên truyền về công tác cải cách thủ tục hành chính;

Thông tin các nội dung, hoạt động, kết quả công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xây dựng các cụm panô, áp phích, băng rôn; tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, tuyên truyền lưu động …  tại các nơi công cộng, khu dân cư;

Bộ phận “Một cửa” xã niêm yết công khai đầy đủ các loại hồ sơ, giấy tờ theo quy định.

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết