Lịch công tác

Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
21/11/2022
Chiều LỊCH CÔNG TUẦN

(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

Trần Minh Lâm