Hộp thư công vụ các đơn vị

Stt

Tên đơn vị

Địa chỉ hệ thống thư điện tử

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND 

http://mail.dbqhhdnd.binhdinh.gov.vn

2

Văn phòng UBND tỉnh

http://mail.vpub.binhdinh.gov.vn

3

Sở Kế hoạch & Đầu tư

http://mail.skhdt.binhdinh.gov.vn

4

Sở Công thương

http://mail.sct.binhdinh.gov.vn

5

Sở Giáo dục & Đào tạo

http://mail.sgddt.binhdinh.gov.vn

6

Sở Giao thông - Vận tải

http://mail.sgtvt.binhdinh.gov.vn

7

Sở Khoa học & Công nghệ

http://mail.skhcn.binhdinh.gov.vn

8

Sở LĐTB&XH

http://mail.sldtbxh.binhdinh.gov.vn

9

Sở NN&PTNT

http://mail.snnptnt.binhdinh.gov.vn

10

Sở Nội vụ

http://mail.snv.binhdinh.gov.vn

11

Sở Tư pháp

http://mail.stp.binhdinh.gov.vn

12

Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch

http://mail.svhttdl.binhdinh.gov.vn

13

Sở Xây dựng

http://mail.sxd.binhdinh.gov.vn

14

Sở Tài nguyên & Môi trường

http://mail.stnmt.binhdinh.gov.vn

15

Sở Y tế

http://mail.syt.binhdinh.gov.vn

16

Sở Tài chính

http://mail.stc.binhdinh.gov.vn

17

Sở Thông tin & Truyền thông

http://mail.stttt.binhdinh.gov.vn

18

Thanh tra tỉnh

http://mail.ttt.binhdinh.gov.vn

19

Ban Quản lý Khu kinh tế

http://mail.kkt.binhdinh.gov.vn

20

UBND thành phố Quy Nhơn

http://mail.quynhon.binhdinh.gov.vn

21

UBND huyện Tuy Phước

http://mail.tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

22

UBND thị xã An Nhơn

http://mail.annhon.binhdinh.gov.vn

23

UBND huyện Tây Sơn

http://mail.tayson.binhdinh.gov.vn

24

UBND huyện Vĩnh Thạnh

http://mail.vinhthanh.binhdinh.gov.vn

25

UBND huyện An Lão

http://mail.anlao.binhdinh.gov.vn

26

UBND huyện Vân Canh

http://mail.vancanh.binhdinh.gov.vn

27

UBND huyện Phù Cát

http://mail.phucat.binhdinh.gov.vn

28

UBND huyện Phù Mỹ

http://mail.phumy.binhdinh.gov.vn

29

UBND huyện Hoài Nhơn

http://mail.hoainhon.binhdinh.gov.vn

30

UBND huyện Hoài Ân

http://mail.hoaian.binhdinh.gov.vn