Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân vận chính quyền năm 2021

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đánh bắt và nuôi trồng của xã gặp khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động dài ngày ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân, cũng như việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực,….

 

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

và công tác Dân vận chính quyền năm 2021

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đánh bắt và nuôi trồng của xã gặp khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động dài ngày ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người dân, cũng như việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế đã có những chuyển biến tích cực,….

II. CÔNG TÁC CHỈ  ĐẠO, TRIỂN KHAI

    1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

          - Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ gắn với thực hiện nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc phối hợp thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU về chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021 và kỹ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

          Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác “Cải cách Tư pháp”; chương trình hành động về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ Trong sạch, vững mạnh, quy hoạch, đào tạo gắn với công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức…”; chương trình hành động về “Đẩy mạnh cải cách hành chính hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền trong tình hình mới”; chương trình hành động “Tiếp tục đầu tư, phát triển bền vững kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới” và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiến hành tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2021.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Thực hiện văn bản chỉ đạo của Thị ủy trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid đối với Chùa, các trường học trên địa bàn xã, các văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, các chi ủy, chi bộ trực thuộc, Mặt trận, các hội, đoàn thể, các Trường học và các cá nhân người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại đơn vị, địa phương mình; Ủy ban nhân dân xã tổ chức cũng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp xã, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các thôn tổ chức, thực hiện; ra quyết định rà soát, lập danh sách những người được hỗ trợ theo tinh thần Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, qua đó xã đã cấp phát đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội theo đúng quy định. Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian tiếp công dân của Bí thư Đảng ủy.  Thực hiện tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tại các hội nghị được đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải trình làm rõ những vấn đề mà nhân dân quan tâm, giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cấp mình; việc đối thoại được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan trên tinh thần xây dựng vì lợi ích chung; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị, bức xúc ngay tại thời điểm tổ chức đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trước nhân dân, góp phần thiết thực đổi mới công tác vận động quần chúng nhân dân. Trong năm 2021, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tiếp 24 lượt người đến trình bày, kết quả đã kịp thời xử lý đúng thẩm quyền, đạt 100%.

2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; kiện toàn, phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo;

Ngay từ đầu năm thường trực Ban Chỉ đạo QCDC xã, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, trên cơ sở đó chỉ đạo Mặt trận, các hội, đoàn thể, Chi ủy, chi bộ trực thuộc cụ thể hóa kế hoạch của Đảng ủy ban hành thực hiện chương trình hoạt động công tác năm; chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo xã gắn với công tác chuyên môn của từng bộ phận thường xuyên phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện QCDC trong các cuộc kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các chi bộ chỉ đạo Ban nhân dân thôn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy ước, hương ước, các chương trình, chính sách an sinh xã hội… được đảm bảo công khai dân chủ.

- Kết quả tham mưu cho cấp ủy về việc thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn. Ngay từ đầu năm Thưởng trực Đảng ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân trên địa bàn; ban hành văn bản đề nghị các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký mô hình Dân vận khéo năm 2021, nhân rộng các mô hình, điển hình gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, đơn vị; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và công tác dân vận chính quyền

- Đánh giá việc quán triệt, triển khai Công văn số 869/UBND-NC ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Công văn số 525/UBND-NV ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã về triển khai chương trình công tác về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và dân vận chính quyền năm 2021. UBND xã tập trung chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định về Năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và công tác dân vận chính quyền thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, sinh hoạt chi bộ. Tổ chức tuyên truyền, niêm yết các văn bản của Nhà nước về dân chủ cơ sở tại trụ sở xã, nhà văn hoá thôn...

Nhìn chung, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ được các cấp chính quyền, Mặt trận, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, vị trí, quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện các quy chế dân chủ và phát huy quyền làm chủ của mình trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức và công dân.

- Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hành dân chủ. Việc thực hiện dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, kết quả thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, người đứng đầu các cơ quan trường học trên địa bàn xã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị; thông qua việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý, thông báo công khai những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đối với cán bộ, công chức, công khai tài chính, kế hoạch công tác của cơ quan… gắn dân chủ trong việc điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và trong quản lý, sử dụng, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; cơ bản cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử.

  2. Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường

          - Thực hiện các nội dung nêu trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Đảng ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm đến việc thực hiện QCDC cơ sở, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân đều được phổ biến, triển khai và thực hiện có hiệu quả. Nhân dân được trực tiếp bàn bạc thống nhất và trước khi quyết định, như: Mức đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia rà soát, bình xét các hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo cuối năm, các đối tượng thuộc diện được hưởng hỗ trợ chính sách xã hội, bầu và miễn nhiệm các chức danh tại cơ sở… Nhân dân được phát huy dân chủ trong việc giám sát các cơ quan chức năng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, các chương trình, dự án, đề án tại địa phương; việc sử dụng, thu, chi các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp đều được công khai…

- Công tác cải cách hành chính của đơn vị được trú trọng thực hiện, Ủy ban nhân dân xã đã kiện toàn bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đi vào hoạt động ổn định, thực hiện dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực Tư pháp – hộ tịch, hồ sơ bão trợ xã hội. Công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định, Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất; việc giải quyết các đơn thư được bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, giải quyết kịp thời các vụ việc gây mâu thuẫn trong nhân dân từ cơ sở, không để bức xúc trở thành điểm nóng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp. Trong năm 2021, UBND xã tiếp nhận 15 Đơn Yêu cầu, thuộc thẩm quyền, tăng 02 đơn so với cùng kỳ 2020.

          - Kết quả thực hiện dân chủ trong thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ) và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

UBND xã đã tổ chức xét hổ trợ cho các đối tượng trên tinh thần văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được đảm bảo như: nhóm lao động tự do có 162 đối tượng với số tiền: 243.000.000đồng; nhóm hộ kinh doanh có 06 hộ với số tiền là: 18.000.000đồng.

          Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định là 13/13 tiêu chí, đạt 100%.

          Thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-MTTQ-UBND ngày 18/12/2018 của UBMTTQVN và UBND xã thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện Hoài Nhơn về tổ chức triển khai Kế hoạch “Ngày chủ nhật xây dựng huyện Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp” (nay là thị xã Hoài Nhơn). Hội nghị đánh giá kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 kết quả như sau: 98,15% hộ đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa (tăng 2,74% so với năm 2020); 96,14% hộ đạt Gia đình văn hóa (tăng 0,26% so với năm 2020), đạt 101,2% so với Nghị quyết HĐND xã); 100% (5/5 thôn) đạt danh hiệu Thôn văn hóa  (tăng 20%) so với năm 2020, (đạt 125% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã); 100% (4/4) Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (đạt 100% chỉ tiêu HĐND xã giao).  Xã giữ vững “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” . Họp Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình thị xã theo quy chế. Bình xét khen thưởng 25 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa xuất sắc 3 năm liền và 01 tập Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019 – 2021), tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện “Ngày chủ nhật xây dựng thị xã Hoài Nhơn xanh, sạch, đẹp”.

          - Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ tự quản… phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc giám sát các vấn đề liên quan tới đời sống của người dân, qua đó kiến nghị chấn chỉnh không để xảy ra các sai phạm; việc hoạt động giám sát cơ bản phát huy được vai trò, trách nhiệm đối với việc giám sát mọi hoạt động của chính quyền trong việc thực thi pháp luật, như thực hiện luật đất đai, các công trình xây dựng nông thôn mới, vốn đầu tư, quy ước của thôn, việc quản lý thu, chi các loại quỹ đóng góp của nhân dân. Ban Giám sát cộng đồng trực tiếp giám sát việc triển khai, tổ chức thi công, đóng góp đối ứng của nhân dân trong xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn. Các tổ hòa giải ở cơ sở nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác hòa giải tại thôn không để đơn, thư đông người vượt cấp.

  3. Kết quả thực hiện phong trào và xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”

  - Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương và các mô hình “Dân vận khéo” của địa phương.

+ Mô hình “Dân vận khéo” trong việc cải cách thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực’;

+ Mô hình hỗ trợ vốn để giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vận động làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong từng hộ gia đình, với phương châm xây dựng nông thôn mới từ nhà -ra vườn-ra đường kết hợp với mô hình “5 không 3 sạch”.

+ Mô hình “Tuyến đường hoa” và “Tổ tự quản về môi trường”;

+ Mô hình “phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” thực hiện có hiệu quả.

+ Mô hình Tổ bảo vệ an ninh trật tự của Hội Cựu Chiến binh và Công an xã;

+ Mô hình “Đường thông hè thoáng” vận động nhân dân phát dọn cây cối, hiên chài các vật cảng khác tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của Hội Cựu chiến binh;

+ Mô hình “Bảo vệ môi trường cộng đồng”, “thắp sáng đường quê” và “Thùng rác hai ngăn” đã vận động nhân dân và đoàn viên thanh niên thu dọn, xử lý rác ở các nơi công cộng. Nhất là hoạt động chống rác thải nhựa, phong trào vệ sinh bãi biển, làm sạch biển trên địa bàn xã.

4. Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền        

Từ đầu năm Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã, ban hành các văn bản chỉ đạo, các tổ chức đoàn, hội đoàn thể, tuyên truyền thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; ban hành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện dân chủ trong cán bộ, hội viên, đoàn viên; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò trong việc thực hiện quy chế phối hợp; thực hiện minh bạch, bình xét dân chủ, khi được hỗ trợ đúng đối tượng, tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết, hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình, sửa chữa nâng cấp nhà ở, xóa nhà tạm, cứu trợ… giúp các hộ gia đình chính sách, hộ đoàn viên, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiên tai trên địa bàn.

          Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân; được tham gia dân chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp ý vào các dự thảo văn bản, ban hành, hướng dẫn thực hiện… tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở; thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ xã, kịp thời chuyển tải những ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và các ngành chuyên môn.

           Qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở bước đầu đã tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương năm 2021, điển hình như các mô hình, dự án, đề án phát triển sản xuất, mô hình kinh tế tập thể, cá nhân... các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng được quan tâm phát triển đáp ứng nhu cầu của nhân dân; việc xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan công sở văn hóa từng bước đi vào nề nếp; công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn được quan tâm thực hiện tốt, góp phần ổn định đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách; cán bộ, công chức xã có sự đổi mới về tác phong, lề lối làm việc có ý thức tự giác trong thực thi công vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân

- Trong năm 2021 Đảng ủy, UBND xã, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể từ xã đến thôn đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện QCDC bước đầu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền; cụ thể hóa việc thực hiện QCDC phù hợp với thực tế của địa phương.

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, chỉ đạo; hướng dẫn thực hiện QCDC, thường xuyên nắm tình hình thực hiện tại cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

Một số ít Ban nhân dân thôn chưa quan tâm đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở; Ban Chỉ đạo xây dựng văn bản triển khai thực hiện theo hướng dẫn còn chậm; chưa kịp thời nắm bắt thông tin.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dân chủ chưa được thực hiện thường xuyên; một số thành viên Ban Chỉ đạo ở cơ sở chưa thực sự chủ động, trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy để chỉ đạo triển khai thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở đều kiêm nhiệm chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt động, trao đổi, phản ánh về tình hình thực hiện QCDC ở đơn vị được phân công phụ trách.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRỌNG THỜI GIAN ĐẾN

1. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là, Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, các Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy về Quy chế đối thoại góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn xã gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan trong thực hiện QCDC cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

3. Gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

4. Tập trung đẩy mạnh mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng “Nông thôn mới nâng cao”, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia đóng góp, xây dựng cơ sở hạ tầng, qui hoạch dân cư và phát triển kinh tế địa phương.

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP SỐ LIỆU

(Kèm theo báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở
và công tác dân vận chính quyền năm 2021)

------------

1. Tổng số văn bản đã ban hành trong năm: trong đó: cấp ủy: ……; chính quyền: ; Ban chỉ đạo:……………

2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở:

- Tổng số đoàn kiểm tra: 01

- Tổng số đơn vị, cơ sở được kiểm tra: 01

3. Công tác tuyên truyền, tập huấn:

- Số lượng các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn: 02

- Trong đó: Tổ chức riêng 01 cuộc; lồng ghép 02 cuộc

4. Cải cách hành chính:

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”: 100%

- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”……. %.

- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: 50 hồ sơ:

- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

- Tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4/ tổng số dịch vụ công cung cấp: ….%

6. (Uớc tính) Thu nhập bình quân đầu người /năm: 61,02 triệu đồng/người/năm (so sánh với năm 2020).

7. Tỷ lệ hộ nghèo: 1,93 %; so sánh với năm 2020: 2,48%

- Tỷ lệ hộ cận nghèo: 46%; so sánh với năm 2020: 71%

8. Đơn thư:

- Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 100%

- Số vụ việc tồn đọng, kéo dài: Đã giải quyết …0….; Chưa giải quyết 0

9. Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân và doanh nghiệp.

- Người đứng đầu cấp ủy: 02 cuộc.

- Người đứng đầu chính quyền: 02 cuộc.

10. Kết quả tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Tổng số kinh phí hỗ trợ: 550 triệu đồng; trong đó:

- Doanh nghiệp: 385 triệu đồng

- Người lao động: 165 triệu đồng

- Đối tượng khác: ……0….. tỷ đồng


Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết