THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HOÀI NHƠNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ - UBNDHoài Nhơn, ngày tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ
phát triển thị trường lao động trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013;
Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị
sự 2030 vì sự phát triển bền vững;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam
đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm
2030;
Căn cứ Quyết định số 3025 ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban
hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên
địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình
hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2021 -
2025, định hướng đến năm 2030.
Điều 2. Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện Kế
hoạch này trên địa bàn thị xã.
2
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng các Phòng: Lao
động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính - Kế hoạch,
Quản lý đô thị, Văn hoá và Thông tin; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể
từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- UBMTTQVN thị xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thảo


3

UỶ BAN NHÂN DÂNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ HOÀI NHƠNĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động
trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025,
định hướng đến năm 2030
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /9/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn
thể, người sử dụng lao động và người lao động trong việc triển khai thực hiện
Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban
hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030.
2. Thúc đẩy phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện
đại, hiệu quả phù hợp với điều kiện của thị xã, làm cơ sở, động lực phát triển kinh
tế - xã hội của thị xã.
3. Hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế, chính sách, tạo điều
kiện thuận lợi về hỗ trợ phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính để hạn chế những rủi ro liên quan đến quyền lợi người lao động trong
bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
4. Chủ động hội nhập thị trường, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động của thị
xã với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ngoài tỉnh và gắn với thị trường lao
động quốc tế.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị
trường lao động, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện
đại, đảm bảo kết nối thị trường lao động của thị xã với các huyện, thị xã, thành phố
trong tỉnh, ngoài tỉnh và thị trường lao động quốc tế.
2. Mục tiêu cụ thể
a. Tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động:
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và
đạt 35 - 40% vào năm 2030.
- Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90%
năm 2030.
b. Tạo việc làm tốt hơn cho người lao động:
- Phấn đấu tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 3,3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực
thành thị dưới 4,3% vào năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 3% và tỷ
lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4% vào năm 2030.
4
- Tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 dưới 30%
và đến năm 2030 dưới 20%.
c. Giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào
tạo:
- Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không
được đào tạo dưới 8,5% vào năm 2025 và dưới 8% vào năm 2030.
- Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức dưới 7,5%, tỷ lệ thiếu việc làm
của thanh niên nông thôn dưới 6,5% vào năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên
thành thị ở mức dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%
vào năm 2030.
d. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động:
Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 45% vào năm 2025
và đạt 60% năm 2030, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động vào năm
2025 và chiếm khoảng 5% lực lượng lao động vào năm 2030.
đ. Đầu tư, phát triển giao dịch việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động
quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông
tin, cụ thể:
- Năm 2025 có 80% và năm 2030 có trên 90% học sinh, sinh viên tốt nghiệp
trung học phổ thông được hướng nghiệp.
- Năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động được hệ thống Trung tâm
Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm.
- Đến năm 2025, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm
ứng dụng, hệ thống kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu và thực hiện chuyển đổi, chuẩn
hóa cơ sở dữ liệu về lao động trên địa bàn thị xã.
- Từ năm 2026, đưa cơ sở dữ liệu về lao động của thị xã vào quản lý, khai thác
sử dụng, kết nối chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh.
Đến năm 2030, hệ thống thông tin thị trường lao động được hiện đại hóa, dữ liệu
được liên thông giữa các vùng trên toàn quốc.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Xây dựng và thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ tạo việc làm và
phát triển thị trường lao động
- Xây dựng và thực hiện Chương trình giải quyết việc làm thị xã Hoài Nhơn
giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa
bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp thị
xã giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025.
- Rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan về cung - cầu lao động; kết nối thông tin cung - cầu
lao động phù hợp với quy luật của thị trường lao động và lợi ích chính đáng, hợp
pháp của người lao động và người sử dụng lao động.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung
ương, của tỉnh hỗ trợ tạo việc làm, tham gia thị trường lao động cho các nhóm lao
động đặc thù (người khuyết tật; lao động khu vực nông thôn; thanh niên hoàn
5
thành nghĩa vụ quân sự; người chấp hành xong án phạt tù; học sinh, sinh viên mới
tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng và hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
2. Hỗ trợ phát triển cung - cầu lao động
- Tổ chức thu thập, cập nhật thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn toàn
thị xã.
- Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề trước khi đi làm
cho sinh viên mới tốt nghiệp; các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao
động trong quá trình làm việc, phù hợp với tính chất đặc thù của từng đối tượng lao
động. Khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia vào quá trình
giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
- Nghiên cứu đưa các chương trình, nội dung đào tạo kỹ thuật số cho người dân
theo các cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Khuyến khích tổ chức các lớp đào tạo kỹ
năng số ngắn hạn cho người dân; các lớp đào tạo, đào tạo lại theo hình thức thường
xuyên, linh hoạt cho người lao động.
- Khuyến khích doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động tham gia vào quá trình
giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp để chương trình, nội dung đào tạo gắn liền
với thực tiễn, đào tạo theo vị trí việc làm, theo nhu cầu thị trường lao động, đồng
thời doanh nghiệp sẽ tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo và giám sát cả
quá trình đào tạo.
- Nghiên cứu đề xuất các chính sách thu hút, giữ chân người lao động và nhân
tài làm việc tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã, trong đó chú trọng chính
sách về nhà ở, lương thưởng, điều kiện sinh hoạt.
- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp;
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thu, nộp và hoàn thuế để
nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ
kinh doanh.
3. Hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, kết nối cung -
cầu lao động
- Tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổng hợp dữ liệu về thông tin thị
trường lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động có sự kết nối, chia sẻ với
cơ sở dữ liệu dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội.
- Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử; thường xuyên thu thập thông
tin, phân tích, đánh giá và dự báo thị trường lao động của thị xã; thực hiện kết nối
thông tin thị trường lao động của thị xã với các địa phương.
- Triển khai cung cấp, phổ biến thông tin thị trường lao động đến các tổ chức,
cá nhân bằng nhiều hình thức như cung cấp tài liệu tuyên truyền, tập huấn, diễn
đàn, phiên giao dịch việc làm, ứng dụng trên thiết bị di động thông minh để các tổ
chức, cá nhân cung cấp và được tiếp nhận thông tin thị trường lao động đầy đủ, kịp
thời, chính xác.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc
trong nước và ngoài nước thông qua hệ thống thông tin truyền thông trên địa bàn
thị xã, các trang mạng xã hội,…để tuyên truyền các chính sách hỗ trợ việc làm,
đưa thông tin về thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động.
6
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác dịch vụ việc
làm về kiến thức, kỹ năng thu thập, xử lý, khai thác thông tin thị trường lao động
phục vụ tư vấn, giới thiệu việc làm; duy trì hoạt động của mạng lưới cộng tác viên
tư vấn giới thiệu việc làm trên địa bàn thị xã, kịp thời cung cấp thông tin thị trường
lao động đến các địa phương và người lao động.
- Tổ chức các chương trình hướng nghiệp đa dạng về đối tượng, nội dung và
hình thức, linh hoạt địa điểm; đào tạo đội ngũ nhân sự tham gia tổ chức hướng
nghiệp cho học sinh, sinh viên; tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng
nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân
luồng học sinh sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông vào học các trình độ
giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc
gia, hội nhập khu vực và quốc tế; tổ chức các hoạt động tập huấn trang bị kiến thức
về pháp luật, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan khởi sự doanh
nghiệp.
4. Hỗ trợ phát triển lưới an sinh và bảo hiểm
- Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp theo phương thức truyền thống và trên thiết bị di động với ứng
dụng VssID - BHXH số cho người lao động nhằm bảo đảm đời sống an sinh xã hội
của người dân và duy trì sản xuất.
- Thúc đẩy vai trò và hoạt động của Liên đoàn Lao động thị xã, các hội, đoàn
thể của thị xã để phát triển thành viên, kết nối, chia sẻ trao đổi thông tin giữa người
lao động làm việc trong cùng lĩnh vực, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền
lợi cho người lao động.
- Cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn pháp lý cho người lao động tham vấn
khi cần thiết.
- Đa dạng hóa các gói dịch vụ an sinh xã hội cung cấp cho người lao động về
hình thức, phương thức, mức đóng góp và mức được hưởng; đơn giản hóa thủ tục
hành chính và xây dựng cơ chế cung cấp các hỗ trợ hành chính và pháp lý cần thiết
cho người lao động tham gia các chương trình an sinh tự nguyện.
5. Hỗ trợ kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển các
thị trường lao động đặc thù
- Xây dựng chính sách hỗ trợ người lao động của thị xã đi làm việc có thời hạn
ở nước ngoài theo hợp đồng.
- Tổ chức tuyên truyền tới người lao động biết và tham gia việc đánh giá, cấp
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia để hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân,
tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề
quốc gia.
- Tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, nhất là
khu vực nông thôn.
6. Nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động
- Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ
việc làm gắn với thị trường lao động.
7
- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan hệ
lao động và trách nhiệm, lợi ích của các đối tác xã hội trong việc nâng cao chất
lượng, hiệu quả, năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý đối với những hành vi
vi phạm pháp luật về lao động, đặc biệt về ký kết hợp đồng lao động, đóng bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ an sinh xã hội khác
cho người lao động.
- Kết nối thông tin thị trường lao động với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả và các doanh nghiệp.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước,
Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Nguồn xã hội hóa, thu hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của pháp
luật.
3. Nguồn từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm thất nghiệp.
4. Nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể và các địa phương
tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động hàng năm để thực hiện Chương trình hỗ trợ
phát triển thị trường lao động trên địa bàn thị xã.
- Hàng năm, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan liên
quan lập kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí các hoạt động được giao chủ trì
trong Kế hoạch trình UBND thị xã xem xét phê duyệt để tổ chức triển khai thực
hiện.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức
sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo
cáo UBND thị xã, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
2. Phòng Văn hoá và Thông tin
- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin, tuyên
truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, việc làm, phát triển thị trường
lao động.
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc kết
nối thông tin thị trường lao động với Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả và các doanh nghiệp.
3. Phòng Nội vụ
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị
xã ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ kinh phí đối với học sinh
tốt nghiệp trung học phổ thông và sinh viên đại học chính quy đạt thành tích học
tập xuất sắc đi đào tạo nâng cao trình độ để phục vụ công tác tại địa phương sau
8
khi tốt nghiệp; cơ chế, chính sách thu hút và ưu đãi đối với nhân lực có trình độ
cao phục vụ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao
chất lượng giáo dục; phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong
công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng, liên thông đào tạo để phát triển
nguồn nhân lực theo yêu cầu của thị trường lao động.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, địa phương để triển khai các
hoạt động nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi sang hoạt động theo
mô hình doanh nghiệp; kết nối và chia sẻ dữ liệu đăng ký kinh doanh có liên quan
về lao động.
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban,
ngành, địa phương để xây dựng, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ
quan có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư phát triển để thực
hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.
- Hàng năm, căn cứ vào khả năng và tình hình thực tế ngân sách địa phương,
chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên
quan tham mưu UBND thị xã cân đối, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế
hoạch.
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thanh tra,
kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí của Kế hoạch trên địa bàn thị xã.
6. Phòng Quản lý đô thị
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kêu gọi nhà đầu tư tham gia đầu
tư xây dựng dự án nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động tại
các cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã nhằm thu hút và giữ chân người lao động
làm việc.
7. Phòng Kinh tế, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ
đất
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội cung cấp thông tin về thực trạng và nhu cầu lao động làm việc
trong lĩnh vực, ngành đang quản lý, giúp thị trường lao động phát triển cân đối và
bền vững.
8. Các cơ quan: Phòng Y tế, Công an thị xã, Bảo hiểm xã hội thị xã, Chi Cục
thuế khu vực: Hoài Nhơn - Hoài Ân - An Lão trong phạm vi quản lý, phối hợp với
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kết nối, chia sẻ các dữ liệu có liên quan
đến thông tin về lao động, việc làm để hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa
bàn thị xã.
9. UBND các xã, phường
- Căn cứ Kế hoạch của UBND thị xã, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phù
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.
- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện tốt công tác thu thập, lưu
trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; tư vấn giới thiệu việc làm; đào tạo
9
nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; khai thác, sử
dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động.
10. Đề nghị Liên đoàn Lao động thị xã
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng,
ban, ngành, địa phương có liên quan phát triển các dịch vụ thiết yếu cho người lao
động, đặc biệt là người lao động làm việc trong các cụm công nghiệp.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp, tham gia với người sử
dụng lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân
chủ ở cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng thương lượng,
đối thoại cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh
nghiệp.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Hội Nông dân thị xã, Thị đoàn
- Tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về lao động
và thị trường lao động.
- Phối hợp quản lý và hỗ trợ thành viên, đoàn viên, hội viên khi tham gia thị
trường lao động, tham gia đào tạo và nâng cao trình độ, tay nghề.
12. Chế độ thông tin, báo cáo: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này
và định kỳ trước ngày 20/11 hàng năm gửi báo cáo về Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND thị xã và Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển thị trường lao
động trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm
2030. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ
quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để
hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thị xã xem xét, chỉ
đạo./.
10


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết