Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa xã Hoài Hải năm 2021
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa xã Hoài Hải năm 2021

- Hoài Hải là một xã bãi ngang ven biển, cách Trung tâm thị xã Hoài Nhơn khoảng 14 km về phía Đông Nam, có bờ biển dài khoảng 6 km, được chia làm 05 thôn, đời sống của nhân dân chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chiếm 90% dân số, còn lại là tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Diện tích tự nhiên là 470,31ha, dân số 1840 hộ với 8.227 nhân khẩu, trong đó có khoảng 4.526 nhân khẩu trong độ tuổi lao động.

          - Có 04 cơ quan đóng trên địa bàn xã đã đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, trong đó, 4/4 cơ quan được công nhận đạt chuẩn cơ quan văn hóa, đó là cơ quan hành chính xã, Trường THCS, Trường Tiểu học, Trường Mẫu giáo.

Báo cáo

kết quả xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa xã Hoài Hải năm 2021

 

 

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh;

          Thực hiện Hướng dẫn số 307/HD-BCĐ ngày 08/9/2021 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thị xã Hoài Nhơn về việc kiểm tra, đánh giá phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2021;

          Căn cứ các tiêu chí xây dựng cơ quan văn hóa và nội dung đánh giá tiêu chí đã thực hiện của Ban vận động xã Hoài Hải;

          Nay Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa xã Hoài Hải báo cáo kết quả năm 2021 gồm có 03 nội dung với 12 tiêu chí cụ thể như sau:

          I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

          - Hoài Hải là một xã bãi ngang ven biển, cách Trung tâm thị xã Hoài Nhơn khoảng 14 km về phía Đông Nam, có bờ biển dài khoảng 6 km, được chia làm 05 thôn, đời sống của nhân dân chủ yếu là đánh bắt và nuôi trồng thủy sản chiếm 90% dân số, còn lại là tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Diện tích tự nhiên là 470,31ha, dân số 1840 hộ với 8.227 nhân khẩu, trong đó có khoảng 4.526 nhân khẩu trong độ tuổi lao động.

          - Có 04 cơ quan đóng trên địa bàn xã đã đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, trong đó, 4/4 cơ quan được công nhận đạt chuẩn cơ quan văn hóa, đó là cơ quan hành chính xã, Trường THCS, Trường Tiểu học, Trường Mẫu giáo.

          II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN:

          Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã, xác định vai trò, vị trí đặt biệt quan trọng của phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong việc phát huy nhân tố con người, ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của xã, từ đó đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể vào Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND. Hằng năm, chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung chỉ tiêu của phong trào vào Nghị quyết của chi bộ để thực hiện. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị Trường, các ngành phối hợp tổ chức thực hiện đạt nội dung chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra trong năm, coi việc chỉ đạo xây dựng phong trào “TDĐKXDĐSVH” và công tác gia đình là một động lực, nội dung của phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2021, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Chỉ thị số 1869/CT –TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/1/2021 của UBND xã về việc giao chỉ tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021.

Ban hành Quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 13/2/2021 của UBND xã Hoài Hải về việc kiện toàn ban vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

UBND xã ban hành Kế hoạch số 190/ KH-UBND ngày 09 /02/2021 về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn xã năm 2021.

Ban hành Kế hoạch xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá; Kế hoạch đăng ký chỉ tiêu về gia đình văn hóa, thôn  văn hóa năm 2021.

Công văn số 716/UBND-CV ngày 20/05/2021 của UBND xã Hoài Hải về việc đăng ký xây dựng “Xã sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm 2021.

Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 29/04/2021 của UBND xã về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt trái qui định trên địa bàn xã.

Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 20/04/2021 của UBND xã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Hoài Hải lần thứ VI năm 2021.

Hướng dẫn số 2083/HD-BCĐ ngày 27/8/2021 về việc bình xét, kiểm tra, đánh giá phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bên cạnh đó, xã thường xuyên chỉ đạo Ban vận động các thôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hoá.

UBND xã phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. UBMTTQVN xã, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân 5/5 thôn;  Cũng đã tổ chức cho thôn đăng ký  thi đua cam kết thực hiện  Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm 2021. Các hội, đoàn thể, khu dân cư tổ chức các mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chung sức thực hiện nhiều giải pháp được duy trì thực hiện đạt kết quả.

Ban Chỉ đạo phong trào triển khai thực hiện: 5 nội dung phong trào, tổ chức cho cơ quan, đơn vị trường học, đăng ký thi đua đầu năm. Tổ chức hoạt động nhà văn hóa và khu thể thao thôn, đăng ký thi đua chỉ tiêu gia đình văn hóa đầu năm từ 95% trở lên

          III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG

          1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

          - Hàng năm, Đảng ủy, HĐND xã đã đưa vào Nghị quyết xây dựng cơ quan hành chính xã đạt cơ quan văn hóa.

          + Trong năm 20201, cơ quan hành chính xã Hoài Hải quán triệt các ngành, hội đoàn thể của xã đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy và UBND xã đề ra kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận, căn cứ nội dung quy ước xây dựng cơ quan văn hóa. Ngay từ đầu năm, cơ quan xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua cho từng ngành, từ đó từng bước thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, chương trình quy định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra, 100% cán bộ, công chức và người lao động đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          - Cán bộ, công chức, thường xuyên tự học và theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn; tham gia thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, văn hóa, lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ chính trị văn hóa nghiệp vụ và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần làm chủ trong quản lý  cơ quan cho đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động. Ngoài ra, các đồng chí cán bộ, công chức và người lao động được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đầy đủ.

          - Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

          - Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

          - UBND xã, xây dựng 01 sáng kiến “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của năm 2021. Đã được UBND thị xã, công nhận theo Quyết định số 2359/QĐ- UBND ngày 16/3/2021 của Phó CTUBND thị xã về việc công nhận đề tài sáng kiến, giải pháp công tác năm 2020.

         2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

          - 100% cán bộ, công chức và người lao động không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không có người sinh con thứ 3 trở lên. Gia đình luôn hòa thuận, ấm êm. Luôn gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Giữ vững mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ, công chức với quần chúng nhân dân. Hàng năm, hộ gia đình cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan tham gia tích cực cuộc vận động phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Gia đình hiếu học” đạt 100%.

          - Không có cán bộ, công chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan.

          + Công an phối hợp với 03 trường, BND 05 thôn, tổ chức ký kết thực hiện “Xây dựng khu dân cư, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT” năm 2021 theo TT23/2021/TT/BCA ngày 27/4/2021 của Bộ Công an quy định.

          - Sinh hoạt cơ quan nề nếp, thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở, quy chế dân chủ ở cơ quan, đoàn kết nội bộ giúp nhau cùng tiến bộ.

          + Cán bộ- Công chức và người lao động đến cơ quan, trang phục gọn gàng, lịch sự, cơ quan khuôn viên công sở xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh.

          3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

          - 100% cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

          - Cơ quan không có người vi phạm pháp luật; giữ vững an toàn về an ninh, trật tự, tình hình an ninh chính trị ổn định; Không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

          - Thực hiện tốt cải cách hành chính theo cơ chế một cửa làm việc 8 giờ luôn đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, giải quyết hồ sơ thủ tục và trả kết quả nhanh chóng cho công dân, nhất là các lĩnh vực Tư pháp hộ tịch, VHXH, xây dựng cơ bản,… giảm bớt việc đi lại và phiền hà trong nhân dân, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

         

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 53 trong 16 đánh giá
Click để đánh giá bài viết